Search

הנחה בארנונה לפרויקטים של פינוי בינוי

Updated: Jul 28, 2019

לאחרונה אושרו תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה) התשע"ט - 2018 הבאות להסדיר מתן הנחה בארנונה לדירות במיזמים של התחדשות עירונית.

בהתאם לתקנות, החל מיום 1.1.19 מחזיק שהינו בעל הזכויות בדירה החדשה (לאחר ביצוע הפרויקט) והיה בעליה ומחזיק שלה במשך 3 שנים ברציפות לפחות לפני שנהרסה, והכנסתו החודשים הממוצעת אינה עולה על ההכנסה החודשית לפי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס, כפי המתואר בטבלה למטה, יהיה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה עבור הפרש השטח בין הדירה החדשה ולדירה הקודמת (השטח הנוסף לו זכה הבעלים במסגרת הפרויקט), בשיעורים אלו:

- עד תום שנתיים מקבלת הדירה החדשה (להלן: "המועד הקובע") - 100 אחוזים

- בתקופה שמתום שנתיים מהמועד הקובע ועד תום שלוש שנים מהמועד הקובע - 75 אחוזים

- בתקופה שמתום שלוש שנים מהמועד הקובע ועד תום ארבע שנים מהמועד הקובע - 50 אחוזים

- בתקופה שמתום ארבע שנים מהמועד הקובע ועד תום חמש שנים מהמועד הקובע - 25 אחוזים.


כמו כן, במשך 5 שנים לא תחול העלאה בתשלומי הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות בשל שינוי סוג, סיווג או תת סיווג הנכס, בנוגע לדירת תמורה אחת בלבד, למעט, העלאה בשיעור העדכון או העלאה גורפת של כלל תעריפי הארנונה ברשות המקומית או של כלל תעריפי הארנונה לנכסים המשמשים למגורים ברשות המקומית.


ההכנסה הממוצעת פר נפש שנקבעה בתקנות:

מספר נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים הקודמת לשנת הבקשה

1 15,000

2 22,500

3 26,100

4 29,703

5 36,798

6 43,896

7 50,994

8 58,092

9 65,190

10 ומעלה 7,667 לנפש

16 views

Recent Posts

See All

דייר סרבן בפרויקטים של פינוי בינוי

עד לאחרונה, הכלי היחיד שעמד לבעלי דירות ויזמים להתמודד עם דייר סרבן היה תביעה נזיקית כנגד אותו דייר סרבן. תביעה נזיקית אמנם היתה כלי יעיל וגרמה לדיירים סרבנים למהר ולחתום על ההסכם על מנת שלא להיתבע בס

כתובת: מגדלי ב.ס.ר 3, כנרת 5, בני ברק

טלפון: 03-7565333

פקס: 03-7565334

 Revital@Solovey-law.co.il

  • White Facebook Icon
צור קשר

עו"ד נדל"ן ברמת גן | רויטל סולוביי, עורכי דין